Continental komplexen klassischen russischen tin tin Leuchter Kerzenhalter Candle Light Dinner drei antiken Zinn drei Leuchter 30,90 EUR*